Ogólne Warunki Współpracy

Ogólne warunki współpracy

Ogólne warunki współpracy (sprzedaży i dostaw) ATI-DRUK Anita Górska.

&1

 1. Poniższe zasady określają warunki zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a ATI-DRUK Anita Górska, zwanym dalej ATI-DRUK.

 2. Do zawarcia umowy niezbędne są następujące informacje:

  1. Pełna nazwa firmy (w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników), adres siedziby i adres do korespondencji, NIP Zamawiającego

  2. Adres do korespondencji mailowej, numer telefonu, wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt ze strony Zamawiającego (osoba umocowana przez Zamawiającego do przeprowadzenia całego procesu związanego z zawarciem umowy, jej realizacji i odbioru przedmiotu umowy).

  3. Data złożenia zamówienia, czytelny podpis Zamawiającego.

  4. Przedmiot zamówienia i ilość.

 3. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a ATI-DRUK zostanie zawarta, w momencie gdy do ATI-DRUK wpłyną następujące dokumenty:

  1. ATI-DRUK dostarczy Zamawiającemu dokument „potwierdzenie zamówienia”

  2. Zamawiający swoim podpisem i pieczątką poświadczy przesłany dokument i prześle go na wskazany adres mailowy ATI-DRUK

  3. Do zawarcia umowy nie mają zastosowania art. 68[1] i 68[2] Kodeksu Cywilnego

 4. Zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie zawartej umowy wymagają oświadczenia obu stron w  formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

 5. Procedura akceptacji:

  1. Zamawiający dostarczy ATI-DRUK niezbędne materiały do realizacji zamówienia (logotypy, matryce, gotowe projekty, materiały do wykonania projektów z wzorami kolorów lub numerami Pantone, gotowe druki, tasiemki i inne elementy niezbędne do procesu produkcyjnego). Gotowe projekty należy dostarczyć w pełnowartościowym pdf.

  2. ATI-DRUK nie będzie sprawdzać przesłanych materiałów, w związku z tym, wyłącza swoją odpowiedzialność za błędy zawarte w treści przesłanych materiałów.

  3. Jeżeli w przesłanych materiałach będą zawarte informacje poufne, dane osobowe lub informacje chronione prawem, to Zamawiający ma obowiązek poinformować o tym ATI-DRUK i przed zamknięciem procesu akceptacyjnego zawrzeć ze ATI-DRUK odpowiednią umowę regulującą przetwarzanie informacji poufnych, danych osobowych i informacji chronionych prawem.

  4. ATI-DRUK przygotuje na podstawie przesłanych materiałów, projekty, które dostarczy Zamawiającemu poprzez pocztę e-mail.

  5. Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i poprawki do przesłanych projektów. Uwagi muszą zostać uwzględnione przez ATI-DRUK, a poprawione projekty muszą ponownie zostać wysłane do akceptacji do Zamawiającego.

  6. Akceptacja wszystkich projektów musi zostać zgłoszona w formie e-mail przez Zamawiającego i od tego momentu zacznie naliczać się termin realizacji.

  7. Na wyraźne życzenie Zamawiającego po uprzednim zaakceptowaniu wszystkich projektów przesyłanych droga mailową, mogą zostać wykonane próbne wydruki lub próbne tłoczenia okładek, które zostaną wysłane do Zamawiającego celem ostatecznej akceptacji. Zamawiający jest zobowiązany do odesłania podpisanych prób (próbne wydruki, próbne okładki) do ATI-DRUK. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do wykonanych prób, dotyczące błędów, które powinien wykryć na etapie akceptacji projektów wysyłanych w formie mailowej, kolejne wykonanie projektów i prób zostanie przygotowane na koszt Zamawiającego.

  8. Wydrukowane materiały w gotowym przedmiocie umowy mogą różnić się od przesłanych wcześniej projektów odcieniem, jasnością lub nasyceniem barwy, z uwagi na to, że kolory mogą się różnie wyświetlać na różnych nośnikach.

&2

 1. Termin realizacji zamówienia będzie ustalony indywidualnie i podany przez ATI-DRUK Zamawiającemu po zaakceptowaniu i dostarczeniu wszystkich (ostatniego) elementów niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Zamówienie uznaje się za wykonane w momencie postawienia przedmiotu zamówienia w miejscu wykonania umowy i powiadomienia o tym Zamawiającego.

 3. Koszty transportu ponosi Zamawiający, chyba, że strony w umowie postanowią inaczej.

 4. Zamawiający zapłaci ATI-DRUK cenę określoną w trakcie negocjacji (potwierdzenie zamówienia, umowa) w wartości brutto (podatek VAT według stawki w chwili powstania obowiązku podatkowego), w terminie określonym w umowie lub w potwierdzeniu zamówienia.

 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie współdziałał, ATI-DRUK wyznaczy termin, w którym Zamawiający będzie zobowiązany do podjęcia współdziałania. Jeżeli Zamawiający nie podejmie działania w określonym terminie, to ATI-DRUK ma prawo odstąpić od umowy (nie wykona przedmiotu umowy) z zachowaniem prawa to otrzymania ceny.

 6. ATI-DRUK zastrzega sobie prawo do wykorzystania przedmiotu z logotypami, znakami towarowymi i projektami autorskimi w celu promocji swoich usług.

 7. Zamawiający podpisując potwierdzenie/umowę oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z materiałów i logotypów jako przedmiotów praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej i praw autorskich niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i udostępnia ATI-DRUK możliwość korzystania z tych materiałów w celu wykonania przedmiotu umowy.

 8. Jeżeli Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania z praw autorskich przedmiotów, o których mowa powyżej, wówczas ureguluje on wszelkie roszczenia i naprawi poniesione szkody jakimi zostanie obciążone ATI-DRUK w związku z wykorzystaniem tych praw w celu wykonania umowy.

 9. Po otrzymaniu dostawy z przedmiotem umowy, Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika, w celu ustalenia odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki.

&3

 1. Reklamacje:

  1. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie ATI-DRUK za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z przesłaniem zdjęć uszkodzonego przedmiotu.

  2. ATI-DRUK w ciągu 14 dni roboczych odpowie na zgłoszoną reklamację. Brak odpowiedzi oznacza uznanie reklamacji co do jej przedmiotu. Sposób załatwienia reklamacji wskaże Zamawiający zgodnie z wyborem określonym w punkcie &3.1.3 do &3.1.5

  3. ATI-DRUK zobowiązuje się usunąć wady lub wymienić egzemplarze uszkodzone na wolne od wad albo zaproponować Zamawiającemu obniżenie ceny w odpowiedniej wysokości do wady.

  4. ATI-DRUK zobowiązuje się pokryć koszt dostarczenia wadliwych egzemplarzy, a w przypadku, gdy usunięcie wad polegać będzie na naprawie lub wykonaniu nowych przedmiotów umowy, ATI-DRUK zobowiązuje się dostarczyć naprawione/nowe przedmioty na swój koszt, w terminie 21 dni roboczych od uznania reklamacji.

  5. Jeżeli uznanie reklamacji będzie wiązało się z obniżeniem ceny, to w momencie przesłania takiego oświadczenia Zamawiającemu, cena ulegnie zmniejszeniu o wskazaną kwotę. Jeżeli kontrahent dokonał już zapłaty za przedmiot, to Zamawiający otrzyma zwrot ustalonej części ceny.

&4

  1. Wykryte wady nie mogą dotyczyć uchybień, które powinni zostać wykryte przez Zamawiającego podczas procesu akceptacji projektów, a nie zostały zgłoszone.

  2. ATI-DRUK nie będzie badać przesłanych materiałów, w związku z tym wyłącza swoja odpowiedzialność za wady i błędy w przedmiocie, które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.

 1. ATI-DRUK odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została wykryta przed upływem roku od dnia wydania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem:

  1. Braki ilościowe zostaną zgłoszone w momencie odbioru przedmiotu umowy, sporządzając w obecności przewoźnika pisemny protokół podpisany przez Zamawiającego i przewoźnika

  2. Inne wady mogą być zgłaszane w ciągu jednego miesiąca od dnia wydania przedmiotu umowy z zachowaniem procedury reklamacyjnej opisanej powyżej.

 2. Postanowienia ustępów &4.2 modyfikują regulacje dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym, a w przypadkach nieuregulowanych w powyższych ustępach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Postanowienia ustępów &4.2 znajdą odpowiednie zastosowanie do rękojmi za wady prawne.

 3. Katalog, ani jakiekolwiek inne oświadczenia i materiały ATI-DRUK nie będą stanowić publicznych zapewnień ATI-DRUK co do właściwości przedmiotu umowy. Katalog, niniejszy dokument ani jakiekolwiek inne materiały ATI-DRUK nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych ATI-DRUK, chyba, że ATI-DRUK w sposób wyraźny złoży takie oświadczenie.

 4. Odstąpienie od umowy, kary:

  1. Jeżeli ATI-DRUK dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, to Zamawiający ma prawo pod rygorem nieważności w formie pisemnej wyznaczyć ATI-DRUK dodatkowy termin na wykonanie umowy, nie krótszy niż 5 dni roboczych (termin liczony będzie od momentu dostarczenia do ATI-DRUK oświadczenia o dodatkowym terminie).

  2. Jeżeli ATI-DRUK nie wykona w wyznaczonym terminie umowy, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy.

  3. Jeżeli ATI-DRUK dopuści się zwłoki tylko co do części umowy, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko co do tej części.

  4. Postanowienia niniejszego ustępu modyfikują i uszczegóławiają postanowienia art. 491 Kodeksu Cywilnego. Wyłączone zostaje zastosowanie postanowień art. 479 i 492 zdanie 2 Kodeksu Cywilnego.

  5. Opóźnienie ATI-DRUK nie może zostać uznane za oświadczenie, że ATI-DRUK nie spełni świadczenia.

  6. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy przez ATI-DRUK w wysokości 0,2% ceny netto za wykonanie przedmiotu danej umowy.

  7. Jeżeli zwłoka dotyczyć będzie tylko części umowy, to kara umowna liczona będzie tylko od ceny netto części pozostającej w zwłoce.

  8. Odpowiedzialność odszkodowawcza ATI-DRUK z tytułu nienależytego wykonania umowy, w tym kara umowna, ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu umowy.

  9. ATI-DRUK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.

  10. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą należności za wykonaną umowę przez ATI-DRUK, to wszystkie roszczenia ATI-DRUK wynikające z podpisanych umów staną się natychmiast wymagalne. W takiej sytuacji ATI-DRUK może powstrzymać się z wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy do momentu uregulowania płatności przez Zamawiającego. Powstrzymanie wydania przedmiotu umowy w takim przypadku nie będzie stanowiło przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, ani nie daje podstaw Zamawiającemu do powstrzymania się od uregulowania jakichkolwiek należności wobec ATI-DRUK.

  11. Postanowienia ustępu &4.10 nie wyłączają innych uprawnień ATI-DRUK, w szczególności prawa do żądania odsetek za czas opóźnienia.

 5. Niniejsze Ogólne warunki współpracy są integralną częścią umowy.

 6. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdą niniejsze Ogólne warunki współpracy, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby ATI-DRUK.

 7. Siedziba ATI-DRUK stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12.12.2012 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1 Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30.10.2007 roku.

 8. Spory, jakie mogą wyniknąć ze stosunków prawnych, do jakich zastosowanie znajdą niniejsze Ogólne warunki współpracy, rozstrzygane będą przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Sądy te będą posiadały jurysdykcję wyłączną, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zostać pozwany również przed sądy państwa, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 9. Katalog nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert i prowadzenia negocjacji.

 10. Zamawiający ma obowiązek powiadomić w formie pisemnej ATI-DRUK o:

odwołaniu umocowania, o jakim mowa w ustępie &1.2.2 lub jego zmianie

zmianie adresu siedziby.

Zaniedbanie powyższego obowiązku spowoduje, że wszelkie doręczenia na adres podany uprzednio, będą skuteczne.

&5

 1. Projekty przedmiotu umowy, w szczególności kalendarium stanowią utwór chroniony postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tego utworu, w szczególności wykonanie kalendarzy książkowych w oparciu o projekt kalendarium, wymaga zgody ATI-DRUK.

 2. Informacje zawarte w kalendarzach będących przedmiotem umowy, w szczególności dane informacyjne (np. mapy) są aktualne na dzień wykonania druku kalendarium.

 3. Za dni robocze uznaje się większość dni tygodnia oprócz sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w RP.

 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych warunków współpracy przeznaczone są dla Zamawiających, niebędących konsumentami.

 5. Stosuje się je odpowiednio do umowy, także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.

&6

 1. Zamawiający wyraża zgodę na:

przesyłanie Zamawiającemu informacji handlowej ATI-DRUK (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku ATI-DRUK) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej

używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego ATI-DRUK.

&7

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków współpracy, a także postanowieniami umowy stosuje się prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy regulujące umowy sprzedaży. Do stosunków prawnych nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona 11 kwietnia 1980 roku w Wiedniu.

 2. Do kształtowania treści stosunku prawnego w zakresie sprzedaży i dostaw wyrobów oferowanych przez ATI-DRUK nie będą miały zastosowania warunki sprzedaży lub inne dokumenty o podobnym znaczeniu dostarczone przez Zamawiającego.

 3. Realizacja obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych jest realizowana przez ATI-DRUK na witrynie internetowej pod adresem: https://www.atidruk.pl