Informacje RODO

Informacje RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”),przedstawiamy informację:

Administrator danych: Administratorem Twoich danych osobowych jest ATI – DRUK Anita Górska, Stanisławowska 52A/7, 54-611 Wrocław

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne: Twoje dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ATI – DRUK, a w szczególności:
– odpowiedzi na przesłane pytanie, złożenie oferty, zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług lub sprzedaży produktów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO)
– wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO)
– dochodzenia roszczeń wynikających z umowy oraz marketing bezpośredni (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f i lit a RODO)

Przysługujące Ci prawa: W przypadkach i na zasadach określonych w RODO masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przesłanki przetwarzania danych: Przekazywanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie wiadomości zmierzające do zawarcia umowy i jej realizacji.

Kategorie odbiorców: Twoje dane mogą być przekazane:
– pracownikom i współpracownikom ATI – DRUK
– firmom współpracującym ze ATI – DRUK w celu realizacji zamówienia- podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do innych państw: Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przechowywanie danych: Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi Twojego zamówienia, a następnie w celach archiwalnych  do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a po tym czasie będą przechowywane do momentu cofnięcia Twojej zgody.

Brak profilowania: Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tj. decyzje w Twoich sprawach nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych: ATI – DRUK Anita Górska podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wdrożone przez ATI – DRUK Anita Górska środki bezpieczeństwa są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem biuro@atidruk.pl